Regulamin

BIEG EUROPEJSKI z PKO BANKIEM POLSKIM
Regulamin Biegu Głównego na 10 km

I.              Cel imprezy

1)      Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia

2)      Promocja Miasta Gdyni

3)      Uczczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

 II.              Dane Organizatora

Organizatorem Biegu Głównego na 10 km (zwanego dalej „Biegiem Głównym”) jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, kod pocztowy 81-538, NIP: 586-19-24-814, tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74, www.gpx.gdyniasport.pl, email: gpx@gdyniasport.pl

III.              Termin, miejsce, dystans oraz zasady startu

1)      Bieg Główny na dystansie 10 km odbędzie się w dniu 7 maja (sobota) 2016 r. w Gdyni.

2)      Start Biegu Głównego nastąpi o godzinie 15:00 na Skwerze Kościuszki na wysokości ORP „Błyskawica”. Start będzie miał charakter falowy, oznacza to, że poszczególne strefy będą startowały co ok. od 1 do 3 minut. Start poszczególnych stref będzie sygnalizowany oddzielnym sygnałem dźwiękowym startera.

3)      Linia startu Biegu Głównego zostanie zamknięta po 5 minutach od sygnału dźwiękowego startera oznajmiającego start ostatniej strefy.

4)      Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonych strefach zgodnych z kolorem otrzymanych numerów startowych. Przydział do konkretnej strefy startowej następuje na podstawie podanego w formularzu zgłoszeniowym wyniku osiągniętego przez danego zawodnika na dystansie 10 km, uzyskanego w przeciągu dwóch lat od daty rozegrania biegu, który będzie zweryfikowany przez Organizatora. Wejście do stref startowych możliwe będzie od godziny 14:30.

5)      Zawodnicy, którzy wystartują w strefie ustawionej bliżej Startu niż strefa, do której zostali przyporządkowani podczas rejestracji, otrzymają 5 minut kary. Kara doliczana będzie
do czasu netto osiągniętego przez zawodnika.

6)      W przypadku podania przez zawodnika nieprawdziwych lub niemożliwych
do zweryfikowania danych dotyczących dotychczasowych wyników Organizator ma prawo przesunąć go do ostatniej strefy startowej lub zdyskwalifikować.

 7)      Wszelkie informacje organizacyjne dotyczące Biegu Głównego będą przekazywane przez służby Organizatora przy pomocy systemu nagłaśniającego umieszczonego w strefie startu. W związku z powyższym zaleca się nieużywanie przez zawodników własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami.

IV.            Trasa Biegu Głównego i limit czasu

1)        Trasa Biegu Głównego prowadzić będzie następującymi ulicami:

START: Skwer Kościuszki na wysokości ORP „Błyskawica”, Skwer Kościuszki – aleja Jana Pawła II – Jerzego Waszyngtona – Św. Piotra – Tadeusza Wendy –  Polska – Janka Wiśniewskiego – Jana z Kolna – Tadeusza Wendy – Portowa – Plac Kaszubski – Świętojańska – Józefa Piłsudskiego – Bulwar Nadmorski – aleja Jana Pawła II – Skwer Kościuszki. META: Skwer Kościuszki na wysokości ORP „Błyskawica”.

Trasa Biegu Głównego posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Trasa Biegu Głównego może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, które będą miały wpływ na bezpieczeństwo zawodników.

2)        Na trasie Biegu Głównego będą oznakowane wszystkie pełne kilometry. Zlokalizowane będą również punkty elektronicznego pomiaru czasu, a ominięcie któregokolwiek z nich przez zawodnika skutkować będzie jego dyskwalifikacją.

3)        Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system pomiaru czasu CHAMPION CHIP.

4)        Obowiązuje limit czasu dla ukończenia Biegu Głównego, wynoszący 1 godzinę i 45 minut
od momentu wystrzału startera oznajmiającego start ostatniej strefy. Jeżeli zawodnik
nie ukończy Biegu Głównego przed upływem powyższego limitu czasu, nie zostanie sklasyfikowany. Po upływie 1 godziny i 45 minut od momentu w/w wystrzału zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia trasy Biegu Głównego.

V.            Warunki uczestnictwa

1)      W Biegu Głównym mogą startować wyłącznie zawodnicy urodzeni przed 8 maja 2000r.
(w dniu Biegu Głównego mają ukończone 16 lat)

2)      W Biegu Głównym mogą brać udział wszyscy chętni, niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami punktu VI niniejszego Regulaminu.

3)      Do Biegu Głównego dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów złożą na druku Organizatora podpisane własnoręcznie,
a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie
o zdolności do udziału w Biegu Głównym oraz przedstawią kartę startową.

 4)      Zawodnicy startują w Biegu Głównym na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu Głównym, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód
i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

5)      Zawodnicy startujący w Biegu Głównym zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także ekipy sędziowskiej
i służb zabezpieczających trasę Biegu Głównego z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

6)      Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w Biegu Głównym osobom poruszającym się o kijkach trekkingowych, kijkach do nordic walking i innych tego typu, startu z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków, a także startu
ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane i niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę Biegu Głównego.

VI.            Zgłoszenia i odbiór pakietów startowych

1)      Rejestracja do Biegu Głównego, z zastrzeżeniem ust. 4), odbywać się będzie do dnia
25 kwietnia 2016 r
. (poniedziałek) do godz. 23:59.

2)      Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego tylko i wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika,  dostępnego na stronie www.gpx.gdyniasport.pl.

3)      Rejestracja, z zastrzeżeniem punktu VII ust. 2 niniejszego Regulaminu, jest skuteczna tylko wtedy, gdy uczestnik dokona prawidłowego zgłoszenia oraz uiści opłatę startową zgodnie
z postanowieniami punktu VII niniejszego Regulaminu.

4)      Po 25 kwietnia 2016r. będzie można dokonać rejestracji tylko i wyłącznie
w dniu 6 maja (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali LA Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w godzinach 14:00 – 20:00, przy czym
Organizator zastrzega, iż w tym dniu zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 150 osób, które uiszczą opłatę startową zgodnie z postanowieniami punktu VII niniejszego Regulaminu.

5)      Wszystkie osoby, które dokonają rejestracji w dniu 6 maja 2016r. otrzymają numery startowe przydzielone do ostatniej strefy startowej.

6)      Pakiety startowe do Biegu Głównego odbierać będzie można wyłącznie
w dniach:

a)      6 maja (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali LA Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w godzinach od14:00 do 20:00,

b)      7 maja (sobota) w Biurze Zawodów mieszczącym się w hali namiotowej na końcu Skweru Kościuszki na przeciwko Akwarium Gdyńskiego (Al. Jana Pawła II), w godzinach  od 10:30 do 14:30.

7)      Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w terminach, o których mowa w ust. 1) i 4), nie otrzymają pakietów startowych, nie będą wpisani na listę uczestników, nie będą mogli wystartować w Biegu Głównym oraz nie zostaną sklasyfikowani.

VII.            Opłaty startowe

1)      Opłata startowa wynosi:

a)      30 zł – jeżeli kwota zostanie przelana na konto wskazane przez Organizatora najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2016r. do godz. 23:59 i zaksięgowana na koncie wskazanym przez Organizatora do dnia 26 kwietnia 2016r. do godziny 23:59.

b)      100 zł – kwota, która będzie pobierana wyłącznie w gotówce w Biurze Zawodów
w dniu 6 maja 2016r.

2)      Z opłaty startowej zwolnione są osoby urodzone przed 7 maja 1946r. (w dniu Biegu Głównego mają ukończone 70 lat), pod warunkiem dokonania skutecznej rejestracji do dnia 25 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59.

3)      Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego transferuj.pl poprzez Profil Zawodnika.

4)      Po zakończeniu rejestracji do Biegu Głównego, każdy zawodnik po prawidłowym zarejestrowaniu się do Biegu Głównego będzie mógł pobrać ze swojego Profilu Zawodnika kartę startową z nadanym numerem startowym, wyłącznie za pomocą której będzie mógł odebrać swój pakiet startowy do Biegu Głównego. Organizator dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego.

5)      W przypadku dokonania opłaty startowej za pośrednictwem portalu internetowego transferuj.pl w wysokości większej niż ta określona w ust. 1a), Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszoną o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

6)      Organizator wystawia faktury VAT na żądanie uczestnika Biegu Głównego. Faktury
VAT wystawiane będą wyłącznie na osoby lub podmioty, po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie wskazanym przez Organizatora, oraz po podaniu dokładnych danych
w formularzu zgłoszeniowym podczas procedury rejestracyjnej zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.)

7)      Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.)

8)      Opłata startowa powinna być wniesiona i zaksięgowana na koncie Organizatora
w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

 9)      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych
i pocztowych.

10)  Dowodem dokonania skutecznej rejestracji jest pojawienie się danych zawodnika na liście startowej z potwierdzoną płatnością oraz pojawienie się karty startowej w Profilu Zawodnika. Powyższe dotyczy również zawodników, o których mowa w ust. 2). Karty startowe będzie można pobrać z Profilu Zawodnika po zakończeniu zapisów.

11)  Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w Biegu Głównym, nieukończenia Biegu Głównego lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

12)  Nie ma możliwości przenoszenia opłaty startowej na innego zawodnika oraz zmiany danych osobowych tj. imienia, nazwiska oraz daty urodzenia podanych przy rejestracji do Biegu Głównego.

VIII.            Klasyfikacja

1)        W Biegu Głównym prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a)      Klasyfikacja generalna kobiet,

b)      Klasyfikacja generalna mężczyzn.

2)             W Biegu Głównym prowadzona będzie także dodatkowa klasyfikacja w ramach następujących kategorii wiekowych:

a)      Kobiety/Mężczyźni 16     od 16 do 19 lat,

b)      Kobiety/Mężczyźni 20     od 20 do 29 lat,

c)       Kobiety/Mężczyźni 30     od 30 do 39 lat,

d)      Kobiety/Mężczyźni 40     od 40 do 49 lat,

e)      Kobiety/Mężczyźni 50     od 50 do 59 lat,

f)        Kobiety/Mężczyźni 60     od 60 do 69 lat,

g)      Kobiety/Mężczyźni 70     od 70 do 79 lat,

h)      Kobiety/Mężczyźni 80     powyżej 80 lat.

3)             Pierwsze 50 osób, niezależnie od płci, które przekroczą linię mety będzie klasyfikowanych według czasu brutto liczonego od chwili wystrzału startera. Pozostali zawodnicy klasyfikowani będą na podstawie czasu netto, liczonego od przekroczenia linii startu przez zawodnika do linii mety.

IX.            Nagrody

1)      Po zakończeniu Biegu Głównego zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody:

a)      Puchary za zajęcie od I do X miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet
i mężczyzn,

b)      Puchary za zajęcie od I do III  miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn
w poszczególnych kategoriach wiekowych,

c)       Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowały oraz ukończyły Bieg Główny.

 d)      Pieniężne za zajęcie poszczególnych miejsc według poniższej klasyfikacji:

e)      W klasyfikacji generalnej
mężczyzn

W klasyfikacji generalnej
kobiet

Miejsce I

650 zł

Miejsce I

650 zł

Miejsce II

600 zł

Miejsce II

600 zł

Miejsce III

550 zł

Miejsce III

550 zł

Miejsce IV

500 zł

Miejsce IV

500 zł

Miejsce V

450 zł

Miejsce V

450 zł

Miejsce VI

400 zł

Miejsce VI

400 zł

Miejsce VII

350 zł

Miejsce VII

350 zł

Miejsce VIII

300 zł

Miejsce VIII

300 zł

Miejsce IX

250 zł

Miejsce IX

250 zł

Miejsce X

200 zł

Miejsce X

200 zł

W kategoriach wiekowych mężczyzn

W kategoriach wiekowych kobiet

Miejsce I

150 zł

Miejsce I

150 zł

Miejsce II

100 zł

Miejsce II

100 zł

Miejsce III

50 zł

Miejsce III

50 zł

2)      Nagrody finansowe i rzeczowe nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte ramach prowadzonej kategorii wiekowej.

3)      Nagrody finansowe w Biegu Głównym w przypadku klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji wiekowych będą wypłacane wyłącznie na wskazane pisemnie przez zawodnika konto bankowe w terminie 21 dni od zakończenia Biegu.

4)      Warunkiem wypłacenia nagrody pieniężnej, jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji z dokumentem potwierdzającym tożsamość, podanie numeru konta bankowego, na które ma być dokonany przelew i własnoręczne podpisanie protokołu nagród. W przypadku niespełnienia powyższego zapisu, nagrody pieniężne nie zostaną wypłacone.

 X.            Od nagród finansowych lub/i rzeczowych, których łączna wartość przekroczy 760 zł (nagroda do ww. kwoty zwolniona jest od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust. 1 pkt.68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zostanie potrącony (pobrany) podatek zgodnie z art.41 ust.4 tejże ustawy.

XI.            Inne postanowienia

1)      Bieg Główny w ramach imprezy Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim 2016 jest drugim
z cyklu PKO Grand Prix Gdyni 2016. Na ten cykl składają się Bieg Urodzinowy
z PKO Bankiem Polskim  (13.02), Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim (7.05), Nocny Bieg Świętojański z PKO Bankiem Polskim (17.06), Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim (11.11).

2)      Zawodnicy będą mogli oddać do depozytu rzeczy zapakowane wyłącznie
w worku dostarczonym przez Organizatora, który można pobrać podczas odbioru pakietu startowego. Rzeczy luzem, bez worków, nie będą przyjmowane.

3)      Każdy zawodnik podczas biegu musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi,
na wysokości kostki, chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu skutkuje dyskwalifikacją.

4)      Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.

5)      Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego Biegu Głównego. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją.

6)      Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, którą każdy zawodnik powinien wypełnić w celu łatwiejszej identyfikacji w razie wypadku. Tabela zawiera dane dotyczące przyjmowanych leków, ewentualnych uczuleń oraz numeru telefonu do osoby,
z którą ma się skontaktować Organizator w razie wypadku.

7)      Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Biegu Głównego nie otrzymają medalu oraz zostaną zdyskwalifikowani (skreślenie wyniku z oficjalnego komunikatu).

8)      Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb Organizatora.

9)      Uczestnicy Biegu Głównego, po ukończeniu rywalizacji, otrzymają sms z wynikiem, na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu, (pod warunkiem wyrażenia zgody na wysłanie przedmiotowego sms’a).

10)  Na trasę Biegu Głównego zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Zawodnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.

11)  Zawodnik w czasie Biegu Głównego nie może opuszczać i powracać na trasę pod karą dyskwalifikacji.

12)  Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodników przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

13)  Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie Biegu Głównego od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym
a także w centrum zawodów do godziny 18:00 w dniu 7 maja 2016 r. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w Biegu Głównym są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika.
Niezastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację zawodnika.

14)  Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywane w ramach rejestracji dane,
w tym osobowe, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego
i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu Głównego na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną imprezą oraz w przypadku wyrażenia opcjonalnie przez uczestnika, zgody na przesyłanie do uczestnika informacji/komunikatów dotyczących poszczególnych biegów w ramach PKO Grand Prix Gdyni 2016 oraz dotyczących kolejnych edycji Grand Prix, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,(tj. Dz.U 2002, Nr. 101, poz.926). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Biegu Głównego uniemożliwia uczestnikowi start.

15)  Uczestnik Biegu Głównego wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją GPX Grand Prix Gdyni i działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych
w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia Sponsorom Biegu, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.

16)  Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego Biegu Głównego.

17)  Protesty dotyczące wyników Biegu Głównego przyjmowane są do dnia
9 maja (poniedziałek) 2016r. do godziny 15:30 na adres mailowy gpx@gdyniasport.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin, zaś ostateczne
i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 12 maja 2016r. Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie.

18)  Informacje dotyczące Biegu Głównego można uzyskać pod adresem: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 58  622 11 64, www.gdyniasport.pl email: gpx@gdyniasport.pl,

19)  Informacje dotyczące zapisów elektronicznych można uzyskać pod adresem: info@sts-timing.pl

20)  Wyniki Biegu Głównego dostępne będą na stronie: www.gpx.gdyniasport.pl


Organizator

Do pobrania w zakładce „Pliki do pobrania”