Regulaminy Marszy Młodzieżowych

BIEG EUROPEJSKI z PKO BANKIEM POLSKIM
Regulamin Marszów Młodzieżowych Nordic Walking

I. Cel imprezy

1) Popularyzacja Nordic Walking i propagowanie zdrowego trybu życia

2) Promocja Miasta Gdyni

3) Uczczenie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

II.Dane Organizatora

Organizatorem Młodzieżowych Marszów Europejskich jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, kod pocztowy 81-538, NIP: 5862312326, tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74, www.gpx.gdyniasport.pl, email:  gpx@gdyniasport.pl

III. Termin, miejsce, dystanse

Młodzieżowe Marsze Europejskie rozegrane zostaną w dniu 6 maja 2017 r. o godzinie 10:00 na dystansie około 1,8 km.

IV.Rozpoczęcie imprezy, trasa Marszów

1) Marsze Młodzieżowe są jednymi z wyścigów rozgrywanych w ramach imprezy pn. Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim.

2) Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 10:00.

3) Trasa Marszów Młodzieżowych prowadzić będzie następującymi ulicami: START: Gdynia Arena – Kazimierza Górskiego – Sportowa – Olimpijska – Wileńska. META: Gdynia Arena.

Trasa Marszów może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych, lub innych niezależnych od Organizatora.

4) Na trasie zlokalizowane będą punkty elektronicznego pomiaru czasu, a ominięcie któregokolwiek z nich przez zawodnika skutkować będzie jego dyskwalifikacją.

5) Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system pomiaru czasu CHAMPION CHIP.

6) Obowiązuje limit czasu dla ukończenia Marszów Młodzieżowych, wynoszący 1 godzinę od momentu wystrzału startera. Jeżeli zawodnik nie ukończy Marszów przed upływem powyższego limitu czasu, nie zostanie sklasyfikowany. Po upływie 1 godziny od momentu wystrzału startera zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia trasy Marszów Młodzieżowych.

V. Zapisy

1) Rejestracja, uczestników do Marszów Młodzieżowych odbywać się będzie poprzez formularz dostępny tylko i wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika, znajdującego się na stronie internetowej www.gpx.gdyniasport.pl. Rejestracja poprzez formularz zamieszczony w Internecie trwać będzie do dnia 24 kwietnia do godziny 23.59) r. Po tym terminie rejestracji dokonać będzie można tylko i wyłącznie w dniach: 5 maja w Biurze Zawodów mieszczącym się Gdynia Arena ul. Kazimierza Górskiego 8 w godzinach 15: 00 – 20: 00 oraz 6 maja w Biurze Zawodów mieszczącym się w Gdynia Arena ul. Kazimierza Górskiego 8 w godzinach 8:00 – 9: 30, przy czym Organizator zastrzega, iż w tych dniach zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 100 osób (łączna pula pakietów startowych dla wszystkich Marszów).

2) Pakiety startowe do Marszów Młodzieżowych odbierać będzie można wyłącznie w dniach:

- 5 maja (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Gdynia Arena ul. Kazimierza Górskiego 8·w godzinach 15:00 – 20:00

- 6 maja (sobota) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Gdynia Arena ul. Kazimierza Górskiego 8 w godzinach 8:00 – 9:30.

Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w terminie, nie otrzymają pakietów startowych, nie będą wpisywani na listę uczestników, nie będą mogli wystartować w zawodach oraz nie zostaną sklasyfikowani.

VI. Wpisowe

1) Udział w Marszach Młodzieżowych jest bezpłatny.

VII. Warunki uczestnictwa

1) W Marszach Młodzieżowych mogą brać udział osoby urodzone w przedziale:

- W marszu Starszaka mogą brać udział osoby urodzone w przedziale 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2010 roku.

- W Marszu Młodzika mogą brać udział osoby urodzone w przedziale 1 stycznia 2004 roku – 31 grudnia 2007 roku.

- W Marszu Juniora mogą brać udział osoby urodzone w przedziale 1 stycznia 2001 roku – 31 grudnia 2003 roku.

2) W Marszach Młodzieżowych mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami punktu V niniejszego Regulaminu.

3) Do Marszów Młodzieżowych dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w Marszach (do pobrania ze strony www.gpx.gdyniasport.pl) oraz kartę startową (do pobrania w Profilu Zawodnika po zakończeniu rejestracji), w Biurze Zawodów.

4) Organizator dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego. Osoby małoletnie, które na dzień rozegrania imprezy nie przekroczyły 13 roku życia pakiet startowy mogą odebrać wyłącznie w obecności opiekuna ustawowego lub innej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo, umocowujące należycie do odbioru pakietu startowego oraz do składania niezbędnych oświadczeń przez Uczestników Marszów Młodzieżowych, w tym celu zaleca się sporządzenie pełnomocnictwa o treści zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Organizatora.

5) Zawodnicy startują w Marszach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Marszach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6) Uczestnicy Marszów Młodzieżowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę Marszów z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

7) Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w Marszach osobom z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków,  także startu ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane, niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę Marszów.

 VIII.  Klasyfikacja

1) W Marszach Młodzieżowych prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

1) chłopcy: Marsz Juniora, Młodzika, Starszaka,

2) dziewczęta: Marsz Juniora, Młodzika, Starszaka

IX. Nagrody i wyróżnienia

1) Po zakończeniu Marszów Młodzieżowych zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody i wyróżnienia:

a) Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji chłopców, w Marszu Juniora, Młodzika, Starszaka,

b) Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji dziewcząt, w Marszu Juniora, Młodzika, Starszaka,

c) Pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób zgłosili się do imprezy, zgodnie z punktem V i ukończyli Marsz.

X.  Inne postanowienia

1) Marsze Młodzieżowe rozegrane zostaną przy użyciu systemu elektronicznego pomiaru czasu Champion Chip. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi, na wysokości kostki, chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Marszów skutkuje dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.

2) Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego Marszu. Zakrycie lub usunięcie numeru skutkować będzie dyskwalifikacją.

3) Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, w której każdy zawodnik musi wpisać dane dotyczące przyjmowanych leków, ew. uczuleń oraz podać numer telefonu do osoby, z którą ma się skontaktować Organizator w razie wypadku.

4) Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Marszów zostaną zdyskwalifikowani (skreślenie wyniku z oficjalnego komunikatu).

5) Zawodnicy wmaszerowujący na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb Organizatora.

6) Uczestnicy Marszów, po ukończeniu rywalizacji, otrzymają sms ‘a z wynikiem, na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu (pod warunkiem wyrażenia zgody na wysłanie przedmiotowego smsa).

7) Na miejsce Imprezy zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas Marszów pod warunkiem dyskwalifikacji z niego. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Marszach lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.

8) Zawodnik w czasie Marszów nie może opuszczać i powracać na trasę Marszów pod karą dyskwalifikacji.

9) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów Kolegium Sędziów Chodzezkijami.Pl, m. in. dotyczy to asysty zawodników przez osoby nieuczestniczące w Marszach.

10)  Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie Marszów od rozpoczęcia pierwszego z Marszów do godziny 15:30. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w Marszach. Decyzje obsługi medycznej, co do udziału zawodnika w Marszach są niezawisłe.

11) Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywanie w ramach rejestracji danych, w tym osobowych, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Marszu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną imprezą. Ponad to w przypadku wyrażenia, opcjonalnie przez uczestnika, zgody na przesyłanie do uczestnika informacji/komunikatów dotyczących poszczególnych imprez w ramach PKO Grand Prix Gdyni 2017 oraz dotyczących kolejnych edycji Grand Prix Gdyni, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tj. Dz.U 2002, Nr. 101, poz.926) uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania tejże zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją marszu uniemożliwia uczestnikowi start w marszu.

12) Uczestnik Marszów Młodzieżowych wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją GPX Grand Prix Gdyni i działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia Sponsorom Marszów, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.

13)  Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego zawodów. Protesty dotyczące wyników imprezy przyjmowane są do dnia 8 maja 2017 r. do godziny 15:30 na adres mailowy gpx@gdyniasport.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 11 maja 2017 r. Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie, jako wniesione po terminie.

14) Informacje dotyczące Marszów można uzyskać pod adresem: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 58 622 11 64, www.gpx.gdyniasport.pl  email: gpx@gdyniasport.pl

15) Informacje dotyczące zapisów elektronicznych można uzyskać pod adresami: zapisy@sts-timing.pl oraz info@sts-timing.pl

16) Wyniki Marszów dostępne będą na stronie www.gpx.gdyniasport.pl

Organizator