Regulaminy biegów młodzieżowych

BIEG URODZINOWY z PKO BANKIEM POLSKIM
Regulamin Biegu Młodzika

I. Cel imprezy

1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia

2) Promocja Miasta Gdyni

3) Uczczenie 91 urodzin Gdyni

II. Dane Organizatora

Organizatorem Biegu Młodzika jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, kod pocztowy 81-538, NIP: 5862312326, tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74, www.gpx.gdyniasport.pl, email:  gpx@gdyniasport.pl

III. Termin, miejsce, dystanse

Bieg Młodzika rozegrany zostanie w dniu 11 lutego 2017 r. o godzinie 12:45 na dystansie około 1,8 km.

IV. Rozpoczęcie imprezy, trasa biegu

1) Bieg Młodzika jest jednym z wyścigów rozgrywanych w ramach imprezy Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim.

2) Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 10:00.

3) Trasa Biegu Młodzika prowadzić będzie następującymi ulicami: START: Skwer Kościuszki przy Akwarium Gdyńskim, Skwer Kościuszki – Aleja Jana Pawła II – Aleja Topolowa – Bulwar Nadmorski – Aleja Topolowa– Aleja Jana Pawła II – Skwer Kościuszki. Meta: Skwer Kościuszki przy Akwarium Gdyńskim. Trasa biegu może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych, lub innych niezależnych od Organizatora.

4) Na trasie zlokalizowane będą również punkty elektronicznego pomiaru czasu, a ominięcie któregokolwiek z nich przez zawodnika skutkować będzie jego dyskwalifikacją.

5) Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system pomiaru czasu CHAMPION CHIP.

V. Zapisy

1) Rejestracja uczestników do Biegu Młodzika odbywać się będzie poprzez formularz dostępny tylko i wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika, znajdującego się na stronie internetowej www.gpx.gdyniasport.pl. Rejestracja poprzez formularz zamieszczony W Internecie trwać będzie do dnia 30 stycznia do godziny 23:59 r. Po tym terminie rejestracji dokonać będzie można tylko i wyłącznie w dniach: 10 lutego w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie na końcu Skweru Kościuszki naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego (Al. Jana Pawła II) w godzinach 15:00 –20:00 oraz 11 lutego w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie na końcu Skweru Kościuszki naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego (Al. Jana Pawła II) w godzinach 8:00 – 12:15, przy czym Organizator zastrzega, iż w tych dniach zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 200 osób (łączna pula pakietów startowych dla biegów młodzieżowych).

2) Pakiety startowe do Biegu Młodzika odbierać będzie można wyłącznie w dniach:

- 10 lutego (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie na końcu Skweru Kościuszki naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego (Al. Jana Pawła II) w godzinach 15:00 – 20:00

- 11 lutego (sobota) w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie na końcu Skweru Kościuszki naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego (Al. Jana Pawła II), w godzinach 8:00 – 12:15.

Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w terminie, nie otrzymają pakietów startowych, nie będą wpisywani na listę uczestników, nie będą mogli wystartować w zawodach oraz nie zostaną sklasyfikowani.

VI. Wpisowe

1)  Udział w Biegu Młodzika jest bezpłatny.

VII. Warunki uczestnictwa

1) W Biegu Młodzika mogą brać udział osoby urodzone w przedziale 1 stycznia 2004 roku –  31 grudnia 2007 roku.

2) W Biegu Młodzika mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami punktu V niniejszego Regulaminu.

3) Do Biegu Młodzika dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w biegu (do pobrania ze strony www.gpx.gdyniasport.pl ) oraz kartę startową (do pobrania
w Profilu Zawodnika), w Biurze Zawodów.

4) Organizator dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego. Osoby małoletnie, które na dzień rozegrania imprezy nie przekroczyły 13 roku życia, pakiet startowy mogą odebrać wyłącznie w obecności opiekuna ustawowego lub innej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo, umocowujące należycie do odbioru pakietu startowego oraz do składania niezbędnych oświadczeń przez Uczestnika Biegu Młodzika, w tym celu zaleca się sporządzenie pełnomocnictwa o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym na stronie Organizatora.

5) Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6) Uczestnicy Biegu Młodzika zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

7) Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w biegach osobom poruszającym się o kijkach trekkingowych, do Nordic Walking, itp., startu z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków, a także startu ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane, niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę biegu.

VIII. Klasyfikacja

1) W Biegu Młodzika prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

1)  chłopcy

2) dziewczęta

IX. Nagrody i wyróżnienia

1) Po zakończeniu Biegu Młodzika zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody i wyróżnienia:

a) Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji chłopców,

b) Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji dziewcząt,

c) Pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób zgłosili się do imprezy, zgodnie z punktem V i ukończyli bieg.

X. Inne postanowienia

1) Bieg Młodzika rozegrany zostanie przy użyciu systemu elektronicznego pomiaru czasu Champion Chip. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi, na wysokości kostki, chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu skutkuje dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.

2) Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego biegu. Zakrycie lub usunięcie numeru skutkować będzie dyskwalifikacją.

3) Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, w której każdy zawodnik musi wpisać dane dotyczące przyjmowanych leków, ew. uczuleń oraz podać numer telefonu do osoby, z którą ma się skontaktować Organizator w razie wypadku.

4) Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani (skreślenie wyniku z oficjalnego komunikatu).

5) Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb Organizatora.

6) Uczestnicy biegu, po ukończeniu rywalizacji, otrzymają sms ‘a z wynikiem, na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu (pod warunkiem wyrażenia zgody na wysłanie przedmiotowego sms ‘a).

7) Na miejsce Imprezy zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod warunkiem dyskwalifikacji z niego. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.

8) Zawodnik w czasie biegu nie może opuszczać i powracać na trasę biegu pod karą dyskwalifikacji.

9) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodników przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

10)   Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od rozpoczęcia pierwszego z biegów do zakończenia ostatniego, a także w centrum zawodów do godziny 15:30. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu. Decyzje obsługi medycznej, co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe.

11) Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywanie w ramach rejestracji danych, w tym osobowych, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną imprezą. Ponad to w przypadku wyrażenia, opcjonalnie przez uczestnika, zgody na przesyłanie do uczestnika informacji/komunikatów dotyczących poszczególnych biegów w ramach PKO Grand Prix Gdyni 2017 oraz dotyczących kolejnych edycji Grand Prix Gdyni, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tj. Dz.U 2002, Nr. 101, poz.926) uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania tejże zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją biegu uniemożliwia uczestnikowi start w biegu.

12) Uczestnik Biegu Młodzika wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją GPX Grand Prix Gdyni i działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia Sponsorom Biegu, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.

13) Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego zawodów. Protesty dotyczące wyników imprezy przyjmowane są do dnia 13 lutego 2017 r. do godziny 15:30 na adres mailowy gpx@gdyniasport.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 16 lutego 2017 r. Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie, jako wniesione po terminie.

14)   Informacje dotyczące Biegu można uzyskać pod adresem: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 58 622 11 64, www.gpx.gdyniasport.pl  email: gpx@gdyniasport.pl

15) Informacje dotyczące zapisów elektronicznych można uzyskać pod adresami: zapisy@sts-timing.pl oraz info@sts-timing.pl

16) Wyniki Biegów dostępne będą na stronie www.gpx.gdyniasport.pl

Organizator 

BIEG URODZINOWY z PKO BANKIEM POLSKIM
Regulamin Biegu Starszaka

I. Cel imprezy

1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia

2) Promocja Miasta Gdyni

3) Uczczenie 91 urodzin Gdyni

II. Dane Organizatora

Organizatorem Biegu Starszaka jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, kod pocztowy 81-538, NIP: 5862312326, tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74, www.gpx.gdyniasport.pl, email:  gpx@gdyniasport.pl

III. Termin, miejsce, dystanse

Bieg Starszaka rozegrany zostanie w dniu 11 lutego 2017 r. o godzinie 12:00 na dystansie około 1,3 km.

IV. Rozpoczęcie imprezy, trasa biegu

1) Bieg Starszaka jest jednym z wyścigów rozgrywanych w ramach imprezy Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim.

2) Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 10:00.

3) Trasa Biegu Starszaka prowadzić będzie następującymi ulicami: START: Skwer Kościuszki przy Akwarium Gdyńskim, Skwer Kościuszki – Aleja Jana Pawła II – Skwer Kościuszki. Meta: Skwer Kościuszki przy Akwarium Gdyńskim. Trasa biegu może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych, lub innych niezależnych od Organizatora.

4) Na trasie zlokalizowane będą również punkty elektronicznego pomiaru czasu, a ominięcie któregokolwiek z nich przez zawodnika skutkować będzie jego dyskwalifikacją.

5) Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system pomiaru czasu CHAMPION CHIP.

V. Zapisy

1) Rejestracja uczestników Biegu Starszaka odbywać się będzie poprzez formularz dostępny tylko i wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika, znajdującego się na stronie internetowej www.gpx.gdyniasport.pl. Rejestracja poprzez formularz zamieszczony w Internecie trwać będzie do dnia 30 stycznia do godz. 23:59 r. Po tym terminie rejestracji dokonać będzie można tylko i wyłącznie w dniach: 10 lutego w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie na końcu Skweru Kościuszki na przeciwko Akwarium Gdyńskiego (Al. Jana Pawła II) w godzinach 15:00 – 20: 00 oraz 11 lutego w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie na końcu Skweru Kościuszki na przeciwko Akwarium Gdyńskiego ( Al. Jana Pawła II) w godzinach 8:00 – 11:30, przy czym Organizator zastrzega, iż w tych dniach zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 200 osób (łączna pula pakietów startowych dla biegów młodzieżowych).

2) Pakiety startowe do Biegu Starszaka odbierać będzie można wyłącznie w dniach:

- 10 lutego (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie na końcu Skweru Kościuszki naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego (Al. Jana Pawła II) ·w godzinach 15:00 – 20:00

- 11 lutego (sobota) w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie na końcu Skweru Kościuszki naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego ( Al. Jana Pawła II), w godzinach 8:00 – 11:30.

Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w terminie, nie otrzymają pakietów startowych, nie będą wpisywani na listę uczestników, nie będą mogli wystartować w zawodach oraz nie zostaną sklasyfikowani.

 VI.   Wpisowe

1)       Udział w Biegu Starszaka jest bezpłatny.

VII. Warunki uczestnictwa

1) W Biegu Starszaka mogą brać udział osoby urodzone w przedziale 1 stycznia 2008 roku – 31 grudnia 2010 roku.

2) W Biegu Starszaka mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami punktu V niniejszego Regulaminu.

3) Do Biegu Starszaka dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w biegu (do pobrania ze strony www.gpx.gdyniasport.pl ) oraz kartę startową (do pobrania w Profilu Zawodnika), w Biurze Zawodów.

4) Organizator dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego. Osoby małoletnie, które na dzień rozegrania imprezy nie przekroczyły 13 roku życia pakiet startowy mogą odebrać wyłącznie w obecności opiekuna ustawowego lub innej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo, umocowujące należycie do odbioru pakietu startowego oraz do składania niezbędnych oświadczeń przez Uczestnika Biegu Starszaka, w tym celu zaleca się sporządzenie pełnomocnictwa o treści zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Organizatora.

5) Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6) Uczestnicy Biegu Starszaka zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

7) Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w biegach osobom poruszającym się o kijkach trekkingowych, do Nordic Walking, itp., startu z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków, a także startu ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane, niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę biegu.

VIII. Klasyfikacja

1) W Biegu Starszaka prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

1) chłopcy

2) dziewczęta

IX. Nagrody i wyróżnienia

1) Po zakończeniu Biegu Starszaka zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody i wyróżnienia:

a) Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji chłopców,

b) Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji dziewcząt,

2)    Pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób zgłosiły się do imprezy, zgodnie z punktem V i ukończyli bieg.

X. Inne postanowienia

1) Bieg Starszaka rozegrany zostanie przy użyciu systemu elektronicznego pomiaru czasu Champion Chip. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi, na wysokości kostki, chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu skutkuje dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.

2) Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego biegu. Zakrycie lub usunięcie numeru skutkować będzie dyskwalifikacją.

3) Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, w której każdy zawodnik musi wpisać dane dotyczące przyjmowanych leków, ew. uczuleń oraz podać numer telefonu do osoby, z którą ma się skontaktować Organizator w razie wypadku.

4) Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani (skreślenie wyniku z oficjalnego komunikatu).

5) Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb Organizatora.

6) Uczestnicy biegu, po ukończeniu rywalizacji, otrzymają sms ‘a z wynikiem, na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu (pod warunkiem wyrażenia zgody na wysłanie przedmiotowego sms ‘a).

7) Na miejsce Imprezy zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod warunkiem dyskwalifikacji z niego. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.

8) Zawodnik w czasie biegu nie może opuszczać i powracać na trasę biegu pod karą dyskwalifikacji.

9) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodników przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

10) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od rozpoczęcia pierwszego z biegów do zakończenia ostatniego, a także w centrum zawodów do godziny 15:30. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu. Decyzje obsługi medycznej, co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe.

11) Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywanie w ramach rejestracji danych, w tym osobowych, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną imprezą. Ponad to w przypadku wyrażenia, opcjonalnie przez uczestnika, zgody na przesyłanie do uczestnika informacji/komunikatów dotyczących poszczególnych biegów w ramach PKO Grand Prix Gdyni 2017 oraz dotyczących kolejnych edycji Grand Prix Gdyni, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tj. Dz.U 2002, Nr. 101, poz.926) uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania tejże zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją biegu uniemożliwia uczestnikowi start w biegu.

12) Uczestnik Biegu Starszaka wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją GPX Grand Prix Gdyni i działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia Sponsorom Biegu, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.

13) Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego zawodów. Protesty dotyczące wyników imprezy przyjmowane są do dnia 13 lutego 2017 r. do godziny 15:30 na adres mailowy gpx@gdyniasport.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 16 lutego 2017 r. Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie, jako wniesione po terminie.

14) Informacje dotyczące Biegu można uzyskać pod adresem: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 58 622 11 64, www.gpx.gdyniasport.pl  email: gpx@gdyniasport.pl

15) Informacje dotyczące zapisów elektronicznych można uzyskać pod adresami: zapisy@sts-timing.pl oraz info@sts-timing.pl

16) Wyniki Biegu dostępne będą na stronie www.gpx.gdyniasport.pl

Organizator 

BIEG URODZINOWY z PKO BANKIEM POLSKIM
Regulamin Biegu Juniora

I. Cel imprezy

1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia

2)  Promocja Miasta Gdyni

3) Uczczenie 91. urodzin Gdyni

II. Dane Organizatora

Organizatorem Biegu Juniora jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, kod pocztowy 81-538, NIP 5862312326 tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74, www.gpx.gdyniasport.pl, email:  gpx@gdyniasport.pl

III. Termin, miejsce, dystanse

Bieg Juniora rozegrany zostanie w dniu 11 lutego (sobota) 2017 r. o godzinie 13:30 na dystansie około 4 km.

IV. Rozpoczęcie imprezy, trasa biegu

1) Bieg Juniora jest jednym z wyścigów rozgrywanych w ramach imprezy pn. Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim.

2) Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 10:00.

3) Trasa Biegu Juniora prowadzić będzie następującymi ulicami: START: Skwer Kościuszki przy  „Akwarium Gdyńskim” Skwer Kościuszki – Aleja Jana Pawła II – Aleja Topolowa – Bulwar Nadmorski – Aleja Topolowa –  Aleja Jana Pawła II – Skwer Kościuszki. Meta: Skwer Kościuszki na wysokości Skwer Kościuszki przy „Akwarium Gdyńskim”.

Trasa biegu może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych, lub innych niezależnych od Organizatora.

4) Na trasie zlokalizowane będą również punkty elektronicznego pomiaru czasu, a ominięcie któregokolwiek z nich przez zawodnika skutkować będzie jego dyskwalifikacją.

5) Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system pomiaru czasu CHAMPION CHIP.

V. Zapisy

1) Rejestracja, uczestników do Biegu Juniora odbywać  się będzie poprzez formularz dostępny tylko i wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika, znajdującego się na stronie internetowej www.gpx.gdyniasport.pl. Rejestracja poprzez formularz zamieszczony w Internecie trwać będzie do dnia 30 stycznia do godz. 23:59 r. Po tym terminie rejestracji dokonać będzie można tylko i wyłącznie w dniach: 10 lutego w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie na końcu Skweru Kościuszki naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego (Al. Jana Pawła II) w godzinach 15:00 – 20:00 oraz 11 lutego w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie na końcu Skweru Kościuszki naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego ( Al. Jana Pawła II ) w godzinach 8:00 – 13:00, przy czym Organizator zastrzega, iż w tych dniach zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 200 osób (łączna pula pakietów startowych dla biegów młodzieżowych).

2) Pakiety startowe do Biegu Juniora odbierać będzie można wyłącznie w dniach:

- 10 lutego (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie na końcu Skweru Kościuszki naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego (Al. Jana Pawła II) w godzinach 15:00 – 20:00

- 11 lutego (sobota) w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie na końcu Skweru Kościuszki naprzeciwko Akwarium Gdyńskiego ( Al. Jana Pawła II ), w godzinach 8:00 – 13:00.

Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w terminie, nie otrzymają pakietów startowych, nie będą wpisywani na listę uczestników, nie będą mogli wystartować w zawodach oraz nie zostaną sklasyfikowani.

VI. Wpisowe

1) Udział w Biegu Juniora jest bezpłatny.

 VII. Warunki uczestnictwa

1) W Biegu Juniora mogą brać udział osoby urodzone w przedziale 1 stycznia 2001 roku – 31 grudnia 2003 roku.

2) W Biegu Juniora mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami punktu V niniejszego Regulaminu.

3) Do Biegu Juniora dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w biegu (do pobrania ze strony www.gpx.gdyniasport.pl ) oraz kartę startową (do pobrania w Profilu Zawodnika),  w Biurze Zawodów.

4) Organizator dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego. Osoby małoletnie, które na dzień rozegrania imprezy nie przekroczyły 13 roku życia pakiet startowy mogą odebrać wyłącznie w obecności opiekuna ustawowego lub innej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo, umocowujące należycie do odbioru pakietu startowego oraz do składania niezbędnych oświadczeń przez Uczestnika Biegu Juniora, w tym celu zaleca się sporządzenie pełnomocnictwa o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym na stronie Organizatora.

5) Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6) Uczestnicy Biegu Juniora zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

7) Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w biegach osobom poruszającym się o kijkach trekkingowych, do Nordic Walking, itp., startu z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków, a także startu ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane, niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę biegu.

VIII. Klasyfikacja

 W Biegu Juniora prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

1) chłopcy

2) dziewczęta

 IX. Nagrody i wyróżnienia

1) Po zakończeniu Biegu Juniora zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody i wyróżnienia:

a) Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji chłopców,

b) Puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji dziewcząt,

c) Pamiątkowe medale uczestnictwa w zawodach dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób zgłosili się do imprezy, zgodnie z punktem V i ukończyli bieg.

X. Inne postanowienia

1) Bieg Juniora rozegrany zostanie przy użyciu systemu elektronicznego pomiaru czasu Champion Chip. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi, na wysokości kostki, chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu skutkuje dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.

2) Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego biegu. Zakrycie     lub usunięcie numeru skutkować będzie dyskwalifikacją.

3) Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, w której każdy zawodnik musi wpisać dane dotyczące przyjmowanych leków, ew. uczuleń oraz podać numer telefonu do osoby, z którą ma się skontaktować Organizator w razie wypadku.

4) Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani (skreślenie wyniku z oficjalnego komunikatu).

5) Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb Organizatora.

6) Uczestnicy biegu, po ukończeniu rywalizacji, otrzymają sms‘a z wynikiem, na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu (pod warunkiem wyrażenia zgody na wysłanie przedmiotowego sms’a).

7) Na miejsce Imprezy zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod warunkiem dyskwalifikacji z niego. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.

8) Zawodnik w czasie biegu nie może opuszczać i powracać na trasę biegu pod karą dyskwalifikacji.

9) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodników przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

10) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od rozpoczęcia pierwszego z biegów do zakończenia ostatniego, a także
w centrum zawodów do godziny 15:30. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu. Decyzje obsługi medycznej co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe.

11) Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywanie w ramach rejestracji danych, w tym osobowych, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną imprezą. Ponad to w przypadku wyrażenia, opcjonalnie przez uczestnika, zgody na przesyłanie do uczestnika informacji/komunikatów dotyczących poszczególnych biegów w ramach PKO Grand Prix Gdyni 2017 oraz dotyczących kolejnych edycji Grand Prix Gdyni, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,(tj. Dz.U 2002, Nr. 101, poz.926) uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania tejże zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją biegu uniemożliwia uczestnikowi start w biegu.

12) Uczestnik Biegu Juniora wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją PKO Grand Prix Gdyni i działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia Sponsorom Biegu,  powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.

13) Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego zawodów. Protesty dotyczące wyników imprezy przyjmowane są do dnia 13 lutego 2017 r. do godziny 15:30 na adres mailowy gpx@gdyniasport.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 16 lutego 2017 r. Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie jako wniesione po terminie.

14)  Informacje dotyczące Biegu można uzyskać pod adresem: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 58 622 11 64, www.gpx.gdyniasport.pl  email: gpx@gdyniasport.pl

15) Informacje dotyczące zapisów elektronicznych można uzyskać pod adresami: zapisy@sts-timing.pl oraz info@sts-timing.pl

16) Wyniki Biegu dostępne będą na stronie www.gpx.gdyniasport.pl

Organizator