Regulamin

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI z PKO BANKIEM POLSKIM
Regulamin Biegu Malucha

I. Cel imprezy

1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia

2) Promocja Miasta Gdyni

3) Uczczenie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

II. Dane Organizatora

Organizatorem Biegu Malucha jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, kod pocztowy 81-538, NIP: 5862312326, tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74, www.gpx.gdyniasport.pl, email: gpx@gdyniasport.pl

III. Termin, miejsce, dystanse

Bieg Malucha rozegrany zostanie w dniu 11 listopada 2017 r. o godzinie 13:30 na dystansie około 150 m.

IV. Rozpoczęcie imprezy, trasa biegu

1) Bieg Malucha jest jednym z wyścigów rozgrywanych w ramach imprezy pn. Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim.

2) Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 09:00.

3) Trasa Biegu Malucha poprowadzona będzie na Skwerze Kościuszki.

Trasa biegu może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych lub innych niezależnych od Organizatora.

V. Zapisy

1) Rejestracja, uczestników do Biegu Malucha odbywać się będzie poprzez formularz dostępny tylko i wyłącznie z poziomu Profilu Zawodnika, znajdującego się na stronie internetowej www.gpx.gdyniasport.pl. Rejestracja poprzez formularz zamieszczony w Internecie trwać będzie do dnia 30 października 2017 r. do godziny 23:59. Po tym terminie rejestracji dokonać będzie można tylko i wyłącznie w dniach: 9 i 10 listopada w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w godzinach 15:00 – 20:00. Organizator zastrzega, iż w tych dniach zarejestrowanych zostanie tylko pierwsze 200 osób (łączna pula pakietów startowych dla biegów młodzieżowych).

2)  Pakiety startowe do Biegu Malucha odbierać będzie można wyłącznie w dniach:

a) 9 listopada (czwartek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w godzinach 15:00 – 20:00

 oraz

b) 10 listopada (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali Gier Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w godzinach 15:00 – 20:00.

Zawodnicy, którzy nie zarejestrują się w terminie, nie otrzymają pakietów startowych, nie będą wpisywani na listę uczestników, nie będą mogli wystartować w zawodach oraz nie zostaną sklasyfikowani.

VI. Wpisowe

1) Udział w Biegu Malucha jest bezpłatny.

VII. Warunki uczestnictwa

1) W Biegu Malucha mogą brać udział osoby urodzone po 1 stycznia 2011 roku.

2) W czasie trwania Biegu Malucha zawodnikowi towarzyszyć musi przez cały czas opiekun.

3) W Biegu Malucha mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową zgodnie z postanowieniami punktu V niniejszego Regulaminu.

4) Do Biegu Malucha dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w biegu (do pobrania ze strony www.gpx.gdyniasport.pl) oraz kartę startową (do pobrania w Profilu Zawodnika), w Biurze Zawodów. Organizator dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji elektronicznej przy odbiorze pakietu startowego. Pakiet startowy mogą odebrać wyłącznie opiekunowie ustawowi lub inne osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo, umocowujące należycie do odbioru pakietu startowego oraz do składania niezbędnych oświadczeń przez Uczestnika Biegu Malucha, w tym celu zaleca się sporządzenie pełnomocnictwa o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym na stronie Organizatora.

5) Zawodnicy wraz z opiekunami startują w Biegu Malucha na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oznacza, że opiekun Uczestnika rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6) Uczestnicy Biegu Malucha zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

7) Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w biegach osobom poruszającym się o kijkach trekkingowych, do nordic walking, itp., oraz startu ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane, niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę biegu.

VIII. Nagrody i wyróżnienia

1) Po zakończeniu Biegu Malucha zostaną przyznane pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób zgłosili się do imprezy, zgodnie z punktem V i ukończyli bieg.

IX. Inne postanowienia

1) Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego biegu. Zakrycie lub usunięcie numeru skutkować będzie dyskwalifikacją.

2) Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, w której każdy zawodnik musi wpisać dane dotyczące przyjmowanych leków, ew. uczuleń oraz podać numer telefonu do osoby, z którą ma się skontaktować Organizator w razie wypadku.

3) Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb Organizatora.

4) Na miejsce Imprezy zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków  alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod warunkiem dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.

5) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu, od rozpoczęcia pierwszego z biegów do zakończenia ostatniego, a takżew centrum zawodów do godziny 17:30. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu. Decyzje obsługi medycznej, co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe.

6) Przystąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywanie w ramach rejestracji danych, w tym osobowych, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną imprezą. Ponad to w przypadku wyrażenia, opcjonalnie przez uczestnika, zgody na przesyłanie do uczestnika informacji/komunikatów dotyczących poszczególnych biegów w ramach PKO Grand Prix Gdyni 2017 oraz dotyczących kolejnych edycji Grand Prix Gdyni, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tj. Dz.U 2002, Nr. 101, poz.926) uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania tejże zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją biegu uniemożliwia uczestnikowi start w biegu.

7) Opiekun prawny uczestnika Biegu Malucha wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku oraz wizerunku dziecka, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją Grand Prix Gdyni i działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć w szczególności do upublicznienia, udostępnienia Sponsorom Biegu, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest nieodpłatnie.

8) Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego zawodów.

9) Informacje dotyczące Biegu można uzyskać pod adresem: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, tel. 58 622 11 64, www.gpx.gdyniasport.pl  email: gpx@gdyniasport.pl

10) Informacje dotyczące zapisów elektronicznych można uzyskać pod adresami: zapisy@sts-timing.pl oraz info@sts-timing.pl

Organizator